Obec Nárameč
Obec Nárameč

Historie obce

1104 

Se moravská knížata Oldřich a Litold marně pokusili připravit o český trůn pražského knížete Bořivoje II. Tito dva bratři byli potomky knížete Konráda z rodu Přemyslovců. Kníže Konrád před smrtí rozdělil synům velké Brněnsko na dvě menší části. Starší Oldřich zůstal na brněnském hradu (na Starém Brně), mladší Litold obdržel Znojmo. Hranici mezi brněnským a znojemským údělem tvořila v našem kraji řeka Jihlava. Po jejich dohodě roku 1101 byli pozváni do našeho kraje, tehdy oblasti Třebíčského lesa, "Černí bratři" z řehole svatého Benedikta. Tato benediktinská řehole byla již na několika místech v Čechách a na Moravě a měla dobrou pověst, co se týče vzdělanosti i pracovitosti.

1304-1468

Byl nejrozsáhlejší zánik osad spadá do období válečného tažení uherských vojsk na Moravu za účasti muslimských Kumánů v roce 1304. Severní část kraje včetně Náramče toho byla uchráněna. Další pohromou pro tento kraj, která zanechala mnohaleté následky, byla opět uherská vojska vedená Matyášem Korvínem roku 1468. Již ve středověku se stavěly tvrze a hrádky nikoli z přepychu, ale aby sloužily k obraně obyvatelstva v čase napadení. Svědčí o tom početné zbytky tvrzí v třebíčském okrese a při toku Jihlavy. Jako poslední je uvedena středověká tvrz v Náramči. Její historie je popsána samostatně v Památkách.

1642

Byla založena "Registra purgkrechtní aneb gruntovní soudu Budišovského". Ke gruntovnímu soudu Budišovskému patřilo 58 gruntů z Budišova, 32 z Hodova, 17 v Náramči a 5 v Uhřínově.

1874

Byla dokončena stavba první školy v Náramči (v č.p.11), školní rok navštěvovalo 86 dětí. Ve stejném roce se osada Nárameč osamostatňuje od obce Budišov a stává se samostatnou obcí s vlastním zastupitelstvem, starostou a radními.Mlýn na č.35 (samota Mlýnek) byl zrušen v roce 1892. Podle historických záznamů snad mlýn stál už roku 1762; byl napájen z malého rybníčku "Stávek", který býval v obci. Skončilo tak mlynářské řemeslo v Náramči. Na přelomu století bylo v obci 63 domů a 447 obyvatel.

1904

Byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Náramči. Od firmy Smejkal z obce Hluchov byla zakoupena vozová stříkačka, která se přepravovala koňským spřežením, voda se čerpala ručně.

1909 

Byla uprostřed obce postavena nová škola. V patře byly dvě třídy, mezi nimi kabinet. V přízemí byl byt správce školy, učitele a rezervní třída. V kabinetě byly umístěny učební pomůcky, učitelská a žákovská knihovna. Školním rokem 1910 - 11 navštěvovalo školu 115 dětí.

1912

Byla dokončena stavba hasičského skladiště na návsi.

Počátkem první světové války docházelo do školy 108 žáků. K činné vojenské službě bylo povoláno 28 mužů z naší obce. Po skončení války a vzniku samostatné Československé republiky byly před školou vysazeny dvě lípy - Lípa svobody a Lípa legionářů (v roce 1971 byly při opravě školy vykáceny).

1921

Byl před školou postaven pomník 16 vojínům z naší obce padlým v první světové válce.

1927

Proběhla Elektrifikace obce.

1936 - 1937

Dne 13. června 1937 bylo v Náramči slavnostně ukončeno scelování třísté obce v zemi Moravskoslezské. S měřičskými a projekčními pracemi bylo 

započato v květnu 1934. Scelování polí začalo na podzim roku 1936 úpravou cest, společných zařízení na jejich vybudování, včetně lámání kamene.

1939

Bylo první pravidelné autobusové spojení z Tasova přes Nárameč do Třebíče.

1940 

Byla zakoupena první motorová stříkačka, která sloužila hasičskému sboru až do r. 1982.

1943

Byl zaveden telefon do obce, napojení obce Nárameč na poštu v Budišově.

1948

Byl v červnu pořízen místní rozhlas.

1952

Vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Nárameč. Pro potřebu hasičů bylo zakoupeno malé nákladní auto zn. Chevrolet.

1964

Byl vybudován kruhový parket v Doubí.

1968

Byl v kulturním areálu Doubí uveden do provozu větší betonový parket. Zahájení stavby kulturního domu.

1972

Proběhlo zkolaudování kulturního domu a 30.12. slavnostní předání do užívání.

1975

Proběhlo sloučení zemědělských družstev Budišov, Kamenná, Studnice, Rohy, Hodov a Nárameč.

1977

Proběhla demolice hasičské zbrojnice na návsi, přemístění pomníku padlých do parku na návsi, vyasfaltování prostoru před školou.

1978

Byla zrušena Základní škola v Náramči, dokončení stavby požární nádrže.

1980

Byla založenaTělovýchovná jednota Nárameč.

1982

Byla předána do užívání nově postavená prodejna Jednoty.

1984

Dne 12.července zasáhla obec veliká vichřice a napáchala značné škody. Zrekonstruování cesty mezi obcí Nárameč a Hodov.

1988

Dokončilo zemědělské družstvo stavbu pily.

1990

Se po komunálních volbách 24. 11. obec odloučila od Budišova a byl zřízen Obecní úřad Nárameč.

1991

Byly zprovozněny kabiny u fotbalového hřiště.

1992

Proběhla stavba nového mostu pod rybníkem Gbelem. Oprava kapličky na návsi.

1995

Má od začátku května Nárameč v obecním domě č.4 zdravotní středisko.

1996

Byla předána do užívání nová hasičská zbrojnice. Obecní úřad zakoupil pro hasičský sbor AVII-K31 se zabudovanou výbavou pro zásahovou jednotku. Od 24.prosince začíná zkušební vysílání kabelové televize v Náramči.

1997 

SPT Telecom prováděl telefonní přípojky a zprovozňoval telefony pro přihlášené účastníky v naší obci. Informační kanál kabelové televize. Obec tak má vlastní vysílání na kabelové televizi. V textové formě jsou vysílány zprávy obecního úřadu a informace o službách. Hlášení místního rozhlasu je rovněž přenášeno prostřednictvím televize.

1998

V uvedeném roce byly ve středu obce vybudovány odstavné plochy pro zastávky autobusů mimo průběžnou komunikaci a postavena čekárna.

2000

Bylo uvedeno do provozu víceúčelové hřiště. Počátkem roku 2000 schválil "Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR" navržený znak a prapor pro obec Nárameč, který navrhl PhDr. J. Gregor. Dne 20. dubna došlo k předání těchto insignií zastupitelům obce v Parlamentu. Zahájení stavebních prací na plynofikaci a veřejném vodovodu.

2001

Dne12. července se uskutečnila přejímka rozvodu plynu a v srpnu Jihomoravské plynárny započaly s montáží plynoměrů.

2002

Byla dokončena stavba vodovodu. V místnostech obecní knihovny bylo zřízeno informační centrum s možností využití internetových služeb.

2003

Byly v lokalitě Ovčačka vybudovány chodníky po obou stranách ulice. Byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu. Zahájení terénních úprav ve školní zahradě za účelem vybudování kulturního areálu.

2004

U příležitosti devítistého výročí první písemné zmínky o obci byl uveden do provozu areál za kulturním domem. Oslavy proběhly 16.7.-18.7.. V lokalitě Ovčačka byly dokončeny chodníky a zpevněná komunikace. Byla zrekonstruována kotelna obecního úřadu z topení pevnými palivy na topení zemním plynem. V textu jsou použity úryvky z článků R.Fišera "Z historie benediktinského opatství" a z "Medailonku obce Nárameč 1104 - 2004". Zájemci o historii obce a další zajímavosti si mohou na obecním úřadě zakoupit medailonek obce vydaný v roce 2004.

2005

Proběhla úprava veřejného prostranství a byla po kabelové televizi vybudována Metropolitní internetová síť.

2006

Byly dobudovány chodníky a veřejné prostranství na navsi.

2007

Byl vybudován nový úsek chodníků od návsi směrem k hasičské zbrojnici a byly zahájeny práce na novém územním plánu obce.

2008

Byla vybudována v mateřské školce nová výdejna jídla a zrekonstruovány záchody pro zaměstnance, byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů. To vše pro to, aby mohl být zahájen celodenní provoz. Dále se nově opravila místní komunikace " V Chalupách", kde byl proveden nový povrch. Počet obyvatel ke konci roku 350.

2009

Bylo vybudováno nové dětské hřiště a nové chodníky směrem na Budišov. V mateřské škole bylo zrekonstruováno sociální zázemí pro děti. Došlo ke zřízení kontaktního místa Czech-point na obci, bez kterého by dnes činnost obecní agendy v součinnosti se státním správou nebyla vůbec možná. Počet obyvatel ke konci roku 353.

2010

Byla vybudována nová místní komunikace v lokalitě "Ovčačka", dále byla zrekonstruována místní komunikce vedoucí k Hodovu a byl zrekonstruován parčík na návsi. To vše díky získání dotací z evropských fondů, přes Ministerstvo zemědělství. Dále byly zahájeny práce na terénních úpravách a inženýrských sítích v loklaitě "U křižní cesty". V témže roce byl po třech letech řízení, schválen nový územní plán obce, dle požadavků stavebního zákona. Rok 2010 byl pro naši obec zvlášť výjímečný tím, že ve finále soutěže Česká MISS zvítězila naše obyvatelka Jitka Válková. Čímž zviditelnila nejen sebe, ale i celou naši obec. Počet obyvatel ke konci roku 348.

2011

Byla vybudována část kanalizace, vodovodu a položeno potrubí plynu v lokalitě " U křižní cesty". Dále byly provedeny el. rozvody ve stejné lokalitě. Počet obyvatel ke konci roku 358.

2012

Došlo k výměně oken v části obecního úřadu a výměně oken v mateřské škole. Vybudovala se další část inženýrských sítí v lokalitě "U křižní cesty". Dále byl vybudován nový úsek chodníků na dolním konci vesnice. Počet obyvatel ke konci roku 358.

2013

Byl ve znamení oprav a rekonstrukcí v kulturním domě. Zde proběhla výměna oken a dveří, rekonstrukce záchodů, oprava elektrických rozvodů a veškerá výmalba. Dále byla provedena totální rekonstrukce víceúčelového hřiště, kde byl nahrazen stávající již nevyhovující umělý povrch za nový jiného typu a namísto plotů byly instalovány sítě. Počet obyvatel ke konci roku 357.

2014

Proběhla oprava prostranství okolo kulturního domu, v areálu za KD byl postaven nový krb s udírnou

2015

Vybudováno kultruní zázemí pro občany za podpory Nadace ČEZ ( oprava podlahy v KD a zakoupení setů- stůl + lavice), za podpory POVV byla opravena místní komunikace na dolním konci, byla zahájena stavba Novostavba bytového domu blok A, B.

2016

Byl za podpory POVV vybudován chodník úsek C, bylo zabudováno elektrické zvonění do Kapličky, za podpory MMR byla opravena místní komunikace směrem k lihovaru + Ovčačka,  probíhala stavba Novostavba bytového domu blok A,B za podpory MMR, byla provedena oprava skladu nářadí v areálu za KD, v kanceláři obecního úřadu byla opravena podlaha a doplněno  vybavení kanceláře.

2017

Byla dokončena stavba bytového domu blok A,B za podpory MMR. Za podpory POVV byl vybudován Bezbariérový vstup do KD včetně bezbariérového sociálního zázemí. V lokalitě U Křižní cesty I. byly rozšířeny inženýrské sítě (voda, plyn). Za podpory  Nadace ČEZ bylo vybudováno Dětské hřiště. Ve víceúčelové budově byly odděleny topné systémy, každý se samostaným plynovým kotlem - KD, pohostinství a kancelář OÚ.

2018

Za podpory POVV byla opravena fasáda na celé budově č.p. 7 - obecní úřad, mateřská škola, pohostinství a KD. V listopadu byla obec Nárameč zaregistrována  k plácovství  k dani z přidané hodnoty. 

2019

Za podpory POVV byla opravena víceúčelová budovy č.p. 7 - oprava vstupního schodiště do MŠ, přístřešek nad schodiše - vstup do pohostinství a protipožární dveře do celé budovy. 

Byla zahájena v obci výstavba Kanalizace a ČOV.

V červnu byla prodána Metropolitní  internetová siť   fimě Matrigo, s.r.o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí a obec přestala být provozovatelem internetové sítě. 

2020

Za podpory POVV byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu.  Za podpory MMR byla provedena rekonstrukce části mateřské školy a  položena nová střecha na budově č.p.7 . Obec odkoupila budovu č.p. 118 - prodejna . V prosinci byla zrušena kabelová televize v obci. 

Kalendář událostí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
3
1
2
2
1
3 4 5
6
1
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
13
2
14
3
15
1
16
6
17
1
18 19
2
20
2
21
3
22
1
23
3
24
3
25
3
26
2
27
1
28
2
29
2
30
2
31
6
1 2

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26
27 28
29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

obrázek

logo

logo

3D Prohlídka

3D Prohlídka